HUPALUPA WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Hupalupa olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi ilkeler dâhilinde paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu İlkeler (“İlkeler”), “http://hupalupa.com/tr” vasıtasıyla ve Hupalupa ve iştirakleri ya da Hupalupa’nın yetkilendirdiği üçüncü taraf İmtiyaz Sahipleri tarafından yayınlanan uygulamalar ile HUPALUPA EĞLENCE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. tarafından Kişisel Bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını belirler. “http://huplaupa.com/tr” web sitesini ve/veya bir Hupalupa uygulamasını kullandığınızda bu İlkeler’in şartlarını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

BU İLKELERİN KAPSADIĞI BİLGİ TÜRLERİ

Bu İlkeler sadece Kişisel Veriler için geçerlidir. “Kişisel Veriler”, bir birey ile temasa geçmek veya onu belirlemek için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişilerin adı ve soyadı, açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, fotoğrafı veya diğer tanımlayıcı bilgileri bu kapsamdadır ancak Kişisel Verilerin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. Kişisel Veriler ayrıca Kişisel Verilerle depolanabilen ve tanımlayıcı olmayan bilgileri de içerebilir.

İsimsiz, anonim veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu İlkeler’in kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve Hupalupa İmtiyaz Sahipleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

TANIMLAR

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Aydınlatma Metni: Kişisel verinin hangi amaçla ne kadar süre saklanacağı, hangi yöntemle toplandığı, nasıl muhafaza edildiği ve 3. kişilerle paylaşılıp paylaşılmayacağı hususlarında ilgili kişiye yapılan açıklama

Başkanlık: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı

Envanter: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, banka hesap numarası vb. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi KVKK kapsamında değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Kurum: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

Özel Nitelikli Hassas Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

VERBIS: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicili: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Türkiye'de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye'de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi

Silme: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Yok Etme: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu İlkeler “http://hupalupa.com/tr” web sitesini ve Hupalupa tarafından yayınlanan uygulamaları kapsar. Hupalupa, bir veya İmtiyaz Sahibinin mülkiyetinde veya denetiminde olmayan üçüncü taraf web sitelerine de bağlantı verebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplayabilir. Sponsorlarımızı ve ticari paydaşlarımızınkileri de içeren bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, kuruluşların veya işletmelerin bilgi uygulamaları, kendilerine ait gizlilik ilkelerine tabi olup, bu İlkeler’in kapsamında veya kontrolünde değildir. Hupalupa bu sitelerin uygulamalarına kefil değildir ve sorumluluk üstlenmez. Sitemizden çıkarken, kişisel verilerinizi vermeden önce, gireceğiniz her web sitesinin gizlilik ilkelerini kontrol etmenizi öneririz.

BİLGİ TOPLAMA

Sitemizi görüntülemeniz için “http://hupalupa.com/tr” sizden Kişisel Verilerinizi vermenizi veya kaydolmanızı talep etmez. Sorularınız olursa veya Hupalupa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı iterseniz bizimle temas kurabilmeniz için size iletişim bilgilerini veririz ve bu kapsamda bize sunduğunuz kişisel veriler gönüllülük esasına dayalı olarak verilmektedir. E-posta veya normal posta ile bizimle temas kurarsanız sorularınızı yanıtlamak, hizmetlerimizle ilgili size bilgi sunmak, taleplerinizi yerine getirmek, müşteri hizmetimizi iyileştirmek ve başka dâhili amaçlarla bize verdiğiniz Kişisel Verileri kullanabiliriz. Bu durumda söz konusu bilgilerinizi pazarlama amaçlı kullanmayız.

İletişim amacıyla bizimle paylaşmış olduğunuz bu bilgiler talebiniz karşılandıktan sonra ve her halükarda vergisel ya da ticari amaçlı saklama süreleri dolduktan sonra imha edilecektir.

Bir Hupalupa uygulamasının mobil cihazda kullanılması ile ilgili olarak Hupalupa asgari düzeyde kişisel bilgi isteyebilir. Bununla beraber, uygulama bir Hupalupa web sitesine, çevrimiçi hizmete veya bir üçüncü taraf hizmetine karşıdan veri yüklemek için kullanılmadığı sürece, o bilgiler sadece mobil cihazda depolanır ve Hupalupa tarafından toplanmaz. Kişisel bilgileri içerebilecek bilgileri internete yüklemek için uygulamaları kullanan yaşı küçük kullanıcılar hakkındaki endişelerden dolayı Hupalupa web sitesine küçükler tarafından yükleme yapılmasına izin verilmeden önce Hupalupa, uygulamanın onlar tarafından kullanılabileceğine dair ebeveynlerin veya velilerin onayını ister.

Hupalupa, siteyi ziyaret edenler hakkında kişisel tanımlaması olmayan belirli bilgileri toplamak için teknik yöntemler kullanabilir. Benzer bilgileri toplamak için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı ile de çalışabiliriz. Bunu yapmak için Hupalupa şirketleri ve/veya hizmet sağlayıcılarımız bilgi toplamak ve zaman içinde ilintisini sağlamak amacıyla çerezleri veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. Hupalupa Şirketleri, Hupalupa İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcıları “http://hupalupa.com/tr” web sitesi üzerinden Kişisel Veriler ile birlikte toplanan anonim verileri birleştirmezler.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Hupalupa tarafından temel olarak Şirketimizin sunduğu hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirket faaliyetlerinin yönetilmesi, park içi etkinliklerin düzenlenmesi, Şirket ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak basılı evrak üzerinde, telefon, internet sitesi, online hizmetler, e-mail, sosyal medya ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, sponsorlarımızla, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan yazılım firmaları vb.), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, ve/veya Şirketimizin bağlı bulunduğu Hupalupa grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.

SAKLAMA SÜRESİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel Verileriniz tarafımızca yukarıdaki amaçlar kapsamında veya yasal saklama süresine uymak için gerekli olduğu süre boyunca saklanır ve daha sonra Kanun’a uygun bir biçimde imha edilir.

HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Oturum Açma Bilgileri: Siteye bağlanmanıza izin vermek için sunucularımız, bilgisayarınız ve tarayıcınız hakkında IP adresiniz, tarayıcı tipi, http başvuru verileri (Hupalupa’yı nereden ziyaret etiğiniz) gibi bilgileri ve başka yazılım ve donanım bilgilerini alır ve kaydeder. Eğer Hupalupa’ya mobil veya başka bir ticari elektronik cihazdan erişim sağlıyorsanız, o cihaza atanmış özgün cihaz tanımlayıcıyı veya o cihaz için başka işlem bilgilerini toplayabiliriz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Ayrıca, isimsiz bir özgün tanımlayıcıyı içine alan küçük veri parçacıklarından oluşan çerezleri ve başka izleme teknolojilerini de (örneğin tarayıcı çerezleri, pikseller ve işaret ışıkları) kullanırız. Bu teknolojileri ziyaretçilerin sitemiz ile nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için kullanırız. Tarayıcıların çoğu çerezleri kabul edecek şekilde kurulmuş olmakla beraber, ayarlarınızı çerezleri engelleyecek şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı, Siteden ayrıldıktan sonra da kalan “kalıcı” çerezler kullanmayız. Hupalupa çevrimiçi hizmetleri sunmak, değerlendirmek ve iyileştirmek için üçüncü taraflarla çalıştığı takdirde, söz konusu üçüncü taraflar siteyi kullanmanız hakkında anonim bilgileri toplamak için kendi çerezlerini veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. Sitemiz üzerinden üçüncü taraflarca bağımsız olarak toplanan bilgiler söz konusu tarafın gizlilik ilkelerine tabidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASI

Hupalupa, Sitenin ve uygulamalarımızın temini ve yönetimi için Kişisel Verileri Hupalupa Şirketleri, Hupalupa İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilir. Örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz. Hupalupa namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların şirketlerine veya bir Operatöre hizmet sağlamak için Kişisel Verileri sadece bu İlkelere tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.

Hupalupa Şirketleri, Hupalupa İmtiyaz Sahipleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilirler:

Sorularınızı yanıtlamak ve sitemiz veya uygulamalarımız vasıtasıyla kullanılabilir olan Hupalupa içeriğini ve hizmetlerini kullanmanız için müşteri desteği vermek.

Hupalupa, Hupalupa Şirketleri, Hupalupa İmtiyaz Sahipleri veya sponsorları adına ilgili etkinlik bildirimlerini, içeriği ve ürün, hizmet, yarışma veya promosyon reklamlarını iletmek.

Sitedeki veya uygulamalarımızla ilgili deneyimlerinizi ölçmek ve iyileştirmek.

Sitemizle ve uygulamalarımızla ilgili iflas veya şirket birleşmesi, iktisap, ortak girişim veya başka bir ticari işlem halinde Kişisel Veriler şirketin varlıklarının bir parçası olarak devredilebilmekle beraber, bu Gizlilik İlkelerine tabi kalır.

Ayrıca, Hupalupa’nın, diğer Hupalupa Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer Hupalupa kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kişisel Veriler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

Hupalupa sizin önceden izninizi almadan Kişisel Verilerinizi herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu bilgileri onlarla paylaşamaz.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KORURUZ

Güvenlik, Hupalupa için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

Ayrıca, Hupalupa açıklama yapmanın, Hupalupa’nın, diğer Hupalupa Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması; diğer Hupalupa kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetini korumak; Sitemizin bütünlüğünü korumak; sahtekârlığa karşı koruma sağlamak veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uymak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde Kişisel Veriler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

Hupalupa sizin önceden izninizi almadan Kişisel Verileri yukarda açıklananlar dışında herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu bilgileri onlarla paylaşamaz.

Güvenlik Hupalupa için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak için ticari olarak makul ilkeleri ve prosedürler uygulamaya koyduk. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymalarını talep ederiz.

CCTV KAYITLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Ayrıca KVKK m. 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bunun yanında CCTV kamerası bulunan alanlara, kameraların izleme alanlarına, kayıtların tutulma sürelerine ilişkin bir prosedür hazırlanmış ve Şirketimizde uygulama alınmıştır. CCTV kamerası yerleştirilmeden önce bu prosedür dikkate alınmakta ve kamera daha sonra yerleştirilmektedir. Güvenlik amacını aşan ve kişilerin mahremiyetini aşan ölçüde kamera yerleştirilmesine izin verilmemektedir. CCTV kamera görüntülerine yalnızca belli sayıda Şirket personeli erişmekte ve bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kayıtlara erişimi olan personel, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde koruyacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaktadır.

Şirket ofislerimiz ve Hupalupa parkı içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu ve kat koridorları hizmet alanında bulunan 1 adet Dome (Hareketli), 320 adet sabit güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik ve Operasyon birimi tarafından denetlenmektedir. Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi 90 gündür.

BİLGİ EDİNME HAKKI

Hupalupa size Kişisel Verilerinizi düzenleme veya Hupalupa Sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Hupalupa’ya başvurarak ve adresinde yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz, Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz, 5. ve 6. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye hupalupa.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Hupalupa’ya verdiğiniz Kişisel Verilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz [email protected] adresine e-mail göndererek bu yönde talepte bulunabilirsiniz.

İLKELERDE DEĞİŞİKLİK

Zaman zaman Hupalupa İlkeleri gerekli şekilde güncelleyebilir ve değiştirilmiş İlkeleri http://www.hupalupa.com/tr/bilgi/KVKK. adresinde ilan eder. Eğer Kişisel Verilerinizi toplama ve/veya kullanma haklarımızı genişleten önemli değişiklikler yaparsak sizi site üzerinden bilgilendiririz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu İlkeler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bize aşağıdaki adresten ulaşın:

Dikkatinize: [email protected]

Adres: Ataşehir Atatürk, 34758 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0850 255 5588

EBEVEYNLERE BİLDİRİM: ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ

Bir Hupalupa Parkından, Hupalupa uygulamasından veya Hupalupa çevrimiçi hizmetinden bir çocuk tarafından alınabilecek kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağı ile ilgili Hupalupa ilkeleri ve uygulamaları için ebeveynleri uyarmak amacıyla Hupalupa aşağıdaki bilgileri sunar:

Çocuklar ile Hupalupa çevrimiçi hizmetleri arasında çevrimiçi etkileşime izin vermek için Hupalupa ebeveynlerden ve velilerden park izni alır. Ebeveynin ön izni olmadan, bir eğitim kurumunun ebeveyn adına izni olmadan veya bilgi toplamak için başka bir yasal veya ilkesel zemin olmadan (çocuğa yakın bir zarar riski gibi) Hupalupa çocuklardan kişisel bilgi toplamamayı, kullanmamayı veya açıklamamayı ilke edinmiştir. Eğer ebeveyn veya veli bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına onay vermeyi reddederse Hupalupa bu bilgileri toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz.

Eğer ebeveyn veya veli bir Hupalupa uygulamasının kullanımına izin verirse çocuk kendisinin bir fotoğrafını çeker ve Hupalupa tarafından temin edilen grafik unsurlarını kullanarak özelleştirebilir. Hupalupa çocuğunuzdan adı, yaşı veya doğum ayı/günü, cinsiyeti veya çocuğun yaşadığı ülke veya başka belirgin tanımlama özelliği olmayan temel biyografik bilgileri isteyebilir.

Eğer ebeveyn veya veli nihai görüntünün ve biyografik verilerin Hupalupa tarafından işletilen web sitesine ve/veya sosyal medya platformuna çocuk tarafından yüklenmesini kabul ederse, bu durumda Hupalupa görüntüyü toplayabilir, kullanabilir ve uygulamanın ve web sitesinin diğer kullanıcılarına, Hupalupa web sitesini görüntüleyebilecek üçüncü taraflara, arama motorlarına veya halka açık çevrimiçi içeriklerin kataloğunu yapan başka teknolojilere, paydaşlara ve hizmet sağlayıcılara açabilir. Kullanıcıların içerik koyabileceği üçüncü taraf siteler, Hupalupa tarafından kontrol edilmez. Hupalupa bu üçüncü taraf sitelerin gizlilik prensipleri ve uygulamalarından sorumlu değildir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca; bünyemizden uygulamalarımız ve etkinliklerimizle ilgili olarak ticari elektronik ileti almak isteyen ebeveyn veya velilerin haberdar olmak istediklerine ilişkin ayrıca onay vermeleri gerekmektedir.

Ebeveyn her zaman onayını geri alabilir ve çocuğunun kişisel bilgilerinin Hupalupa’nın sistemlerinden silinmesini isteyebilir. Böyle bir talep alındığında Hupalupa çocuğun içeriğini herkesin görüş alanından geri çeker, çocuğun içeriğinin bütün kopyalarını siler ve çocuğun siteye bir daha erişim sağlamasını reddeder. Ebeveyn çocuğu ile ilgili olarak Hupalupa’nın elinde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme talebinde de bulunabilir ve bu bilgilerin silinmesini isteyebilir.

Onayı geri çekmek için, içeriğin veya kişisel verilerin silinmesi talebinde bulunmak veya çocuğunuzla ilgili elde bulundurulan kişisel bilgileri inceleme talebinde bulunmak için aşağıdaki adresten Hupalupa ile temas kurabilirsiniz:

Dikkatinize: [email protected]